středa 22. července 2020

Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 11. HesychieJežíšova modlitba nás sjednocuje s Bohem a vnáší do našeho srdce, duše i těla pokoj. Toto celkové zklidnění a ztišení nazývají svatí otcové hesychií. Ale hesychie je nejen duchovní stav, ale i způsob mnišského života. Mnich se chrání před rušivými vlivy světa a uzavírá se do svého nitra, aby v něm rozmlouval s Bohem. Oddanost neustálé modlitbě je podle starce Josefa jedinou cestou, jak si uchovat Boží milost. „Bez hesychie milost nezůstane; a bez milosti je člověk ničím.“[1]

Starec proto dodržoval striktní program, v němž rozdělil den a noc na službu Bohu, na službu lidem (vyřizování různých starostí včetně korespondence) a na modlitbu v ústraní. Z tohoto pravidla nikdy neslevil, aby si uchoval svůj vnitřní klid, z něhož měli prospěch mnozí další. „Za žádných okolností nezměním svůj rozvrh – otevřením dveří, mluvením, ztrátou modlitby a hesychie  –, pokud to není potřeba tehdy, kdy to sám určím, protože můj čas je omezený.“[2]

Tento program praktikování hesychie pak předal svým žákům, kteří ho rozšířili na Hoře Athos i jinde ve světě. Jeho obdoba se zachovala v jednom z dopisů. Starec Josef ho psal igumeně řeckého monastýru, aby ji povzbudil v hesychastickém způsobu života („Ty se nehodíš pro mnoho starostí, ale pro hesychii.“[3]).

Dopoledne je vyhrazeno na přijímání návštěv a rozmlouvání s lidmi. Potom následuje jídlo a spánek. Před setměním čtení nebo kratší modlitební pravidlo. Po západu slunce přichází čas na šálek kávy, aby se člověk tělesně posílil. Následuje bdění – počátek modliteb. „Cílem je aktivovat milost; když je milost činná, je to všechno.“[4] Bdění se skládá z Velkého povečeří a akathistů ke Kristu a Bohorodici. Poté, co je nús zklidněn, lze přistoupit k noetické modlitbě. Modlitbu je dobré střídat se zpěvem písní a duchovním čtením. Ráno pak následuje společná bohoslužba v chrámu.[5]

V hesychii přechází očišťující milost v milost osvěcující. Člověk, který dospěl k vnitřnímu klidu a je očištěn od vášní, milostí nabývá poznání pravdy. Osvícený nús vidí věci takové, jaké skutečně jsou – bez „rafinovaných metod a lidských sylogismů.“[6] Vidí věci v jejich přirozeném stavu – tak, jak jsou Bohem stvořeny. Zároveň však dospívá i k poznání samotného Boha. Starec Josef proto v souladu s patristickou tradicí rozlišuje dvojí poznání – přirozené a duchovní; poznání stvořeného světa a poznání Boha. Přirozené poznání je rovněž rozlišováním dobrého od zla. To je velmi důležité pro duchovní život jako celek, neboť v pokušeních se často zlo maskuje za dobro a může člověku ještě víc uškodit.[7] Proto je nutné nechat se vést někým, kdo dospěl k tomuto druhu poznání a má schopnost rozlišování. Duchovní poznání je pak „viděním Boha“.[8] Obě poznání působí zároveň a vedou člověka ke spáse: „Rozlišování vidí, měří a váží, zatímco duchovní poznání ničí každé zlo a pyšnou myšlenku.“[9]

Jenom ten, kdo dospěl k duchovnímu poznání, může o Bohu teologizovat:
           
Když byly skrze poslušnost a hesychii smysly očištěny, nús zklidněn a srdce omyto, potom mnich obdrží milost a osvícení poznání. Stává se celý světlem, celý nús, celý průzračností. Přetéká tolik teologií, že i kdyby začali tři lidé zapisovat to, co slyší, nedokázali by zachytit onen proud milosti, vycházející ve vlnách a šířící z jeho těla pokoj a naprosté zklidnění vášní. (Monastic Wisdom, s. 240)

Ten, jemuž se dal Bůh poznat, překypuje radostnou vděčností a milost v něm roste dál. Poznání plynule přechází v theórii – duchovní nazírání. V něm očištěný, osvícený a zdokonalený člověk patří na Boží slávu a nestvořené Boží světlo, prostupující stvořením. Je to stav kontemplace proměněného kosmu – vidění nebe pozemskýma očima.

Starec Josef psal o duchovním nazírání ze své vlastní zkušenosti. Bůh ho obdařil schopností pohlížet po tvrdém asketickém boji na nestvořenou Boží slávu. Starcovy dopisy pak přímo zachycují několik takových zjevení a jsou svědectvím o téže mystické zkušenosti Církve, zaznamenané v dílech velkých světců minulosti, jakými byli Symeon Nový Teolog, Řehoř Palama či Silván Athoský.

Vedle konkrétních vizí však dopisy obsahují i obecnější postřehy o duchovním nazírání. To nastává v průběhu modlitby. Ve chvíli, kdy Bůh člověka theórií obdarovává, je ovšem modlitba přerušena.[10] Člověk je vytržen z materiálního světa a je cele ponořen do vidění nadpozemské Boží slávy. Je mimo sebe, čas a prostor.

Přestává pociťovat své tělo, které je nyní naprosto klidné. Člověk je sycen božským pokrmem a milost, která v něm přebývá, vyživuje i slabé tělo. Proto svatí ve stavu duchovního nazírání neměli potřebu jídla a pití. „Stačilo jim pouze svaté přijímání neposkvrněného Těla a Krve Páně.“[11] Lidské tělo zůstávalo zdravé a překonávalo nemoci, které běžně přicházejí v období očišťování od vášní. Nikterak nenarušovalo patření na Boha.

Při něm člověk pozbývá – kromě tíhy tělesnosti – i břemene své vůle. Je cele zaujat Bohem a ztrácí kontrolu nad sebou samým.[12] Sebe již nevnímá, neboť „byl proměněn a stal se bohem milostí.“[13] Zklidněné tělesné orgány se „přestávají pohybovat“ a nús je uchvácen „výjimečným světlem“ duchovního nazírání.[14] Po očišťujícím boji a poznání tak dospívá nús k dokonalé jednotě s Bohem.[15]


Poznámky:

[1] Elder Joseph the Hesychast: Monastic Wisdom. Florence: Saint Anthony's Greek Orthodox Monastery 1998, s. 141.
[2] Tamtéž, s. 144.
[3] Tamtéž, s. 141.
[4] Tamtéž.
[5] Tamtéž, s. 141–142.
[6] Tamtéž, s. 181.
[7] Tamtéž, s. 349.
[8] Tamtéž, s. 287.
[9] Tamtéž, s. 349.
[10] Tamtéž, s. 183.
[11] Tamtéž, s. 377.
[12] Tamtéž, s. 138.
[13] Tamtéž.
[14] Tamtéž, s. 183. Starec Josef zde i jinde užívá termínu „výjimečné“, nikoli „nestvořené“ světlo. Jeho popisy Božích zjevení však vypovídají o nestvořeném Božím světle – tak, jak o něm pojednává ostatní hesychastická literatura.
[15] Tamtéž, s. 183, 187.
Žádné komentáře:

Okomentovat