pátek 3. července 2020

Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 8. PoslušnostPýcha nám říká, že můžeme zápasit o svou vnitřní čistotu sami. Ve skutečnosti se však nejedná o nic jiného, než o další z iluzí a oklamání na cestě za Kristem. Duchovně slabý, nezkušený člověk potřebuje vedení od někoho, kdo se již očistil od vášní a skrze něhož působí Boží milost. Ten dokáže provést druhé skrze zkoušky, jež na ně v křesťanském životě čekají.

Starec Josef ve svých dopisech dává duchovní vedení jako podmínku každého upřímného asketického úsilí. Sám po té, co odešel na Svatou Horu, horlivě hledal duchovního otce tak dlouho, dokud ho nenašel v hesychastickém mnichovi Efrémovi. Ještě předtím se však držel rady mnohých otců, které mezitím potkal: 

Když jsme přišli na Svatou Horu, nezavřeli jsme se jako většina lidí v domě. Ale hledali jsme, křičeli, naříkali. Neminuli jsme ani jeden kopec nebo štěrbinu při svém hledání spolehlivého vůdce, abychom zaslechli slova života – nikoli plané a marné řečnění. Neexistoval ani jeden starec – poustevník, od něhož bychom neobdrželi alespoň kapku prospěchu. (Monastic Wisdom, s. 138)

Skrze duchovního vůdce tedy promlouvají k nedokonalému křesťanovi „slova života“, jež ho vyvádějí ze stínu hříchu do světla věčnosti. Je jako maják na plavbě nejistým, rozbouřeným mořem. Na jiném místě starec Josef nazývá duchovního otce „obrazem Krista“ – tím, kdo se svou askezí cele připodobnil Bohu. Takto skrze něj vede věřícího člověka sám Kristus: „Měl bys pohlížet na svého starce jako na obraz Krista.“[1]

Starec na sebe bere břemeno svého duchovního dítěte a předává ho Spasiteli, jemuž je zcela odevzdán. Všechny naše bolesti vkládá do rukou nebeskému Lékaři. „Raduji se, když se raduješ. Jsem smutný, když jsi smutný. Trpím, když trpíš,“ píše v jednom dopise starec Josef.[2] Mocným prostředkem v našem asketickém očišťování je starcova neustálá modlitba za nás, poraněné hříchem. „Modlím se za tebe ne jako za cizího, ale jako za mé milované dítě. A k liturgiím a dalším modlitbám přidávám i kombiskini (tj. Ježíšovu modlitbu – pozn. překl.) každou noc.“[3] Starcova modlitba přitom není omezena pomíjivostí: duchovní otec se modlí za své děti i po té, co tělesně zemře. Starec Josef dosvědčoval, že k úplné bezvášnivosti dospěl až skrze modlitby svého již zemřelého starce.[4] A sám v jednom ze svých posledních dopisů napsal: „Pokud ti už nenapíšu, budu se za tebe modlit v onom druhém životě. Mé modlitby budou vždycky se všemi vámi.“[5]
  
Vést druhé na cestě spásy může pouze ten, kdo prošel asketickým zápasem, připodobnil se Kristu a v mnohých zkouškách získal duchovní zkušenost. Starec Josef varuje před tím, naslouchat slovům nezkušených lidí, které ještě více odvracejí od Boha.[6] Zkušenost se přitom nedá „koupit“[7] ani „naučit slovy.“[8] Lze ji nabýt pouze dlouhým, trpělivým a tvrdým zápasem – „dřinou a krví.“[9] Nezkušený člověk tak pod duchovním vedením zkušeného sám postupně získává zkušenost. Bez osobní praxis nemůže dospět k poznání.
           
Získáváš mnohé, když jsi pokoušen. Odměnou za trpělivost se stáváš zkušeným a znalým lidí. Jiskra nevzejde, dokud neudeří kámen na kámen. Neprozkoušený člověk je naprosto bezcenný. (Monastic Wisdom, s. 258)

Ten, kdo takto nabyl zkušenosti, musí sám vést druhé – všechny, kdo chtějí jít za Kristem, ale stále ještě tápou na začátku. Starec Josef „podvig“ duchovního vedení shrnuje následujícími slovy:

Ten, kdo má milost, musí trpělivě nést s sebou toho, kdo ji nemá, snášet všechny jeho tělesné a duchovní nemoci, a musí ho s rozlišováním vést na duchovní cestě, dokud i on neznásobí své talenty. Nebo spíše dokud paprsek neotevře a neosvítí oči jeho duše a on nespatří své nedostatky a nebude bezpodmínečně poslouchat toho, kdo ho vede. (Monastic Wisdom, s. 349).

Podmínkou křesťanského růstu je tedy poslušnost duchovnímu otci. Proto na ni klade starec Josef ve svých textech zvláštní důraz. Ve shodě se svatootcovskou tradicí nazývá poslušnost „nejvyšší ctností“, neboť skrze ni napodobujeme Krista.[10]

Břemeno poslušnosti je považováno za ztělesnění všech ctností, tak jako je Kříž výrazem Pánova utrpení. Jako vešel zloděj do ráje skrze Kříž, vcházíme i my do království skrze poslušnost. Tudíž je jasné, že neposlušní jsou mimo království. (Monastic Wisdom, s. 151)

Poslušnost vytváří předpoklady pro zdravý duchovní život. Z ní vycházejí všechny další ctnosti: nejprve pokora, ze které se rodí slzy. Obě pak vedou křesťana k ustavičné modlitbě a nakonec k vnitřní tichosti a „dokonalému klidu“.[11] Proto je potřeba poslušnost chránit a zachovávat. Zbavuje nás pýchy, jež naopak vede k odpadnutí od Boha.

Tam, kde je tvrdost a pýcha, jsou také neposlušnost a skandály. Tam, kde je poslušnost a pokora, spočívá Bůh. Svatí otcové říkají: „Pýcha předchází pád a pokora milost“. (Monastic Wisdom, s. 169)

Být poslušný konkrétně znamená podřídit svou vůli, jež se ve stavu porušené přirozenosti neustále odvrací od Boha, svému duchovnímu otci. Vymazat v sobě poslední stopy egoismu a s naprostou důvěrou se odevzdat jeho vedení. Nezapomenout přitom, že skrze duchovního promlouvá sám Hospodin: „Ať se tvé ucho stane starcovými ústy – přijmi všechno, co ti řekne, jako by to bylo z Božích úst.“[12]

Úkolem každého, kdo se odevzdal duchovnímu vedení, je bezezbytku zachovat poslušnost, nikoli rozmýšlet o smyslu jednotlivých rad či ponaučení, čímž se opět otvírá prostor pro porušenou vůli. Před Bohem se bude zodpovídat za svou poslušnost, nikoli za to, jaké pokyny v ní obdržel.
           
Zlom svůj krk pod jhem poslušnosti a přimkni se k dechu svého starce. Jakmile z jeho úst vyjde slovo, uchop ho. Roztáhni křídla a odnes ho s sebou, aniž bys zkoumal, zda je správné, či ne. Slepě a bezmyšlenkovitě udělej cokoli, co ti ten, kdo je za tebe zodpovědný, nařídí, a nebudeš se zodpovídat za své skutky. Ten, kdo dává nařízení, bude zodpovědný za to, jestli dal nebo nedal dobrá nařízení. Ty se budeš zodpovídat za to, jestli jsi byl nebo nebyl poslušný. (Monastic Wisdom, s. 97–98)

Poslušnost spočívá v tom, odevzdat se duchovnímu vedení celou svou duší. Nejen vnějškově vykonávat určité pokyny, a zatím proti nim vnitřně rebelovat. Taková „poslušnost“ dříve či později přeroste v otevřenou rebelii proti duchovnímu otci a nakonec i proti Bohu. Bude-li však duše opravdově poslušná, zbaví se své nepřirozené podřízenosti zlu. „Poslušnost znamená být otrokem, abychom se stali svobodnými.“[13]

Naopak neposlušný člověk zůstává duchovně zaslepený. Dál podléhá vášním, řídí se svévolí a nedokáže rozlišit dobré od zlého. Odmítá Hospodinem nabízenou pomoc.
           
Ohledně těch, kdo slyší, ale zůstávají neposlušní ve své zlovůli: I kdybys s nimi mluvil ve dne v noci, naléval do nich moudrost svatých otců, činil před nimi zázraky nebo k nim třeba stočil proud Nilu, tak přesto neobdrží ani kapku prospěchu. (Monastic Wisdom, s. 145–146)

Takoví lidé setrvávají v zajetí iluzí a oklamání. To platí pro všechny: pro svévolné, kteří odmítají duchovní vedení, i pro ty, kteří pod ním sice žijí, ale jsou vnitřně neposlušní.[14] Místo toho, aby duchovně rostli, upadají do ještě většího zmatku. Starec Josef připomíná, že v asketickém boji se neposlušný člověk stává lehce obětí ďábelských pokušení: „Ďábel mu radí a přesvědčuje ho, aby nikomu nevěřil a nikoho neposlouchal, ale od teď přijímal pouze jeho myšlenky a důvěřoval pouze jeho úsudkům.“[15]

Proto je poslušnost tak důležitá a křesťanům drahá. Je bezpečným útočištěm, které poskytuje ochranu před útoky Nepřítele. Chrání věřícího skrze milost, kterou dává Bůh jeho duchovnímu otci a posléze i jemu samému.[16]

Poslušný žák získává rychle milost a žije neustále v bezpečí. Neexistuje pro něho nebezpečí pádu a zbloudění. Nesmí pouze sám upadnout do nedbalosti. A to stačí. (Monastic Wisdom, s. 93)


Poznámky:


[1] Elder Joseph the Hesychast: Monastic Wisdom. Florence: Saint Anthony's Greek Orthodox Monastery 1998, s. 96.
[2] Tamtéž, s. 250.
[3] Tamtéž, s. 330.
[4] Tamtéž, s. 92.
[5] Tamtéž, s. 330.
[6] Tamtéž, s. 146.
[7] Tamtéž.
[8] Tamtéž, s. 224.
[9] Tamtéž, s. 146.
[10] Tamtéž, s. 366.
[11] Tamtéž, s. 58.
[12] Tamtéž, s. 97.
[13] Tamtéž, s. 98.
[14] Tamtéž, s. 288.
[15] Tamtéž, s. 189.
[16] Tamtéž, s. 91.Žádné komentáře:

Okomentovat