úterý 30. června 2020

Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 7. O duchovní bdělosti



Když se člověk očišťuje od svých vášní, není nikdy ušetřen dalších pokušení. Ta k němu přicházejí ve formě démonských provokací (προσβολή), útočících zvenčí nezávisle na jeho svobodné vůli. Člověk jim nemůže zabránit, avšak může zamezit jejich dalšímu působení tím, že je nejprve rozpozná a poté ihned zapudí – ještě předtím, než se stačí usadit v jeho srdci a změnit se ve vášně. Tuto schopnost odrážení zlých podnětů, kterou je potřeba si s pomocí Boží trpělivě osvojit, nazývají svatí otcové duchovní bdělostí.

Klíčové místo v této asketické činnosti zaujímá duchovní orgán člověka – nús. Z řečtiny nepřeložitelný termín se váže k oblasti, skrze niž komunikujeme s Bohem, ale která je rovněž objektem démonských provokací. „Démoni jsou duchové. Tudíž jsou podobní a mohou se přizpůsobit našemu duchu – nús,“[1] píše starec Josef. Cokoli noeticky přijmeme, působí v nás dál a má dopad na náš celkový život. Skrze nús pečujeme o své duchovní zdraví, ale také si můžeme přivodit těžká poranění. Starec Josef ve svém jednoduchém, názorném jazyku přirovnává nús k „zásobovateli duše“, který našemu nitru dodává jakýkoli duchovní „pokrm“.[2] Sytí nás božskou naukou, nebo naopak tráví přijetím zlých provokací. Ty pak skrze nús sestupují do centra naší bytosti – do srdce – kde se usazují a nadále působí.[3] Ze srdce pak následně intoxikují všechny naše duševní schopnosti: rozumovou, žádostivou a vznětlivou.

Smyslem vnitřního očišťování je tedy vypudit ze srdce všechny vášně, které se v něm pro naši duchovní nedbalost rozmohly, a přes bdělý nús nedovolit, aby se v něm usadily další provokace. Nús tak musí upřít svou pozornost cele k Bohu a přestat být rozptylován nejrůznějšími podněty od smyslových počitků až po vnitřní myšlenky. Pokušitel může zneužít cokoli – dokonce i dobré myšlenky, jež pocházejí od Boha. Pokud nemáme v srdci trvalou pokoru, mohou se právě ony lehce stát zdrojem naší obnovené pýchy.[4] Ďábelským obelháním si je přisvojíme, zapomeneme, kým ve skutečnosti jsme, a přivodíme si další pád.

Bez pokory v srdci a noetické bdělosti tak může velmi snadno dojít k duchovnímu oklamání. Neočištěný nús přijímá rozmanité podněty, které se mění na falešné představy, jež jsou omylem považovány za duchovní poznání.[5] Ďábel ponouká svou lež, kterou maskuje za Boží pravdu. Proto by každý, který neprošel asketickým očišťováním, neměl o Bohu teologizovat. Tato oklamání nabývají nejrůznější podoby: vizí, snů, zjevení, textů, symbolů, čísel, věštění a pověr.[6] Starec Josef ovšem několikrát zmiňuje, že k nejdůslednějším ďábelským lstem patří křesťanské hereze.[7] Proto by se jich každý, kdo touží po Bohu, měl na začátku svého duchovního života zříct. Ba co víc: měl by se vyvarovat i kontaktů s těmi, kdo tato lživá učení zastávají a hlásají.

Buď opatrné, mé dítě. Měj se na pozoru před heretiky (…) Vůbec s nimi nemluv, ať tvá čistá, jemná duše není pošpiněna jejich rouhavými slovy. Naše pravoslavná Církev je odřízla. (Monastic Wisdom, s. 329)

Jako nástroj duchovního poznání nemůže zůstat nús nečinný. Noetická bdělost tak neznamená pasivitu, ale naopak plné zapojení nús do asketického boje. Jeho činnost pokračuje, jen se mění zdroj poznání. Místo démonských provokací je nús sycen Božím jménem a slovem. Zároveň se má na pozoru před útoky Nepřítele – vnímá je, ale zůstává vůči nim netečný a odráží je pryč. „Když nús nabyl čistoty – svého původního šatu – vidí démony a jako hlídací pes štěká, vyje a bojuje s nimi, a stráží tak celou intelektuální část duše.“[8]

Zdravou aktivitu nús je důležité si osvojit hned na začátku duchovního života. Zejména začátečníci a lidé duchovně slabí jsou příliš roztržití. Jejich nús je zvyklý na rozptylování nejrůznějšími podněty a nedokáže se vnitřně usebrat. Proto starec Josef radí, aby se začátečníci věnovali více duchovním činnostem a střídali je mezi sebou: 

Duchovně slabý člověk potřebuje jednou čtení, jindy zpěv žalmů a později ticho. Když je člověk potichu, nús má možnost rozjímat nad různými tématy Písma, která předtím četl. Takže když dáš nús to dobré, získá sílu stejně jako tělo, když dostane zdravé jídlo. Ale když mu dáš úplně cokoli, bude zatemněn, místo toho, aby byl osvícen. A když je nús unavený, potřebuje si odpočinout. (Monsatic Wisdom, s. 89)

I během odpočinku – dokonce ve spánku – zůstává ovšem nús aktivní. Děje se tak skrze neustálou modlitbu, kterou si člověk – mnich i laik – postupně osvojuje. Modlitba je nejvlastnější činností nús. Svatí otcové – starce Josefa nevyjímaje – mají konkrétně na mysli Ježíšovu modlitbu. Vzývání Ježíšova jména („Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou“), které je naplněním přikázání neustále se modlit (1 Tes 5, 17), očišťuje srdce a chrání nús od démonských útoků. „Nús třímá jméno JEŽÍŠ jako zbraň a bič na nepřátele (…), dokud je všechny nevyžene na okraj srdce. Pak začíná čistit veškerou špínu a nečistotu, se kterou nás démoni poskvrňují pokaždé, když jsme svolní dělat cokoli zlého a hříšného.“[9]

Neustálá modlitba, která zaměstnává nús a naplňuje srdce, provází život duchovně zralého člověka. Avšak měly by k ní směřovat i kroky každého křesťana, neboť Ježíšovo jméno je nejen ochranou proti zlu, ale i samotným zpřítomněním Boha v našem nitru.

Jelikož pak nús nemá čas vytvořit si nějakou rušivou myšlenku, je díky modlitbě očištěn. Už se zálibně neupamatovává na špatné věci, ani nechce být naprosto nečinný, ale je zcela zapálen vzýváním Božího jména a láskou Krista Spasitele. (Monastic Wisdom, s. 311)


Poznámky:


[1] Elder Joseph the Hesychast: Monastic Wisdom. Florence: Saint Anthony's Greek Orthodox Monastery 1998, s. 188.
[2] Tamtéž.
[3] Tamtéž, s. 90,
[4] Tamtéž, s. 263.
[5] Tamtéž, s. 187.
[6] Tamtéž, s. 263.
[7] Tamtéž, s. 62, 188, 189, 329.
[8] Tamtéž, s. 90.
[9] Tamtéž.





Žádné komentáře:

Okomentovat