pátek 12. června 2020

Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 3. Pokání
Náš duchovní život není možný bez upřímného pokání. Poznáme-li svůj skutečný – tzn. padlý – stav, svoji vzdálenost od Boha a podřízenost zlu a litujeme-li, že jsme v sobě zatemnili Boží obraz, nezbývá nám, než poprosit Stvořitele o odpuštění. Tento moment obrácení či návratu – metanoie – je tak dalším krokem k obnovení našeho vztahu s Bohem.

Po upřímném pokání nám milosrdný Bůh, jenž nás miluje víc než kdokoli jiný, odpouští naše hříchy a chce, abychom již více nehřešili (J 8, 11). Upadneme-li opět do hříchu, musíme se z něho kát, jinak se od Boha sami vzdalujeme. Obrácení tak není jednorázovým aktem, zaručujícím automaticky spásu, ale neustálým navracením se k Bohu. V podmínkách padlé přirozenosti totiž i po svém křtu hřešíme, a musíme proto hledat znovu Boží odpuštění. Spása není zaručena. Člověk o ni musí zápasit a prosit až do konce svého života.

Starec Josef proto hovoří o neustálém pokání. Jednoho svého duchovního žáka nabádá, aby „hleděl strávit zbytek svého života v pokání.“[1] Každý den bychom měli mít před sebou své hříchy[2], kterými ubližujeme bližním a zarmucujeme Hospodina. Na jiném místě se starec vyznává, že sám sebe považuje denně za „lháře a hříšníka“.[3] Člověk by měl neustále zkoumat, zda žije podle Božích přikázání a zda nesešel ze stezky, kterou mu vymezil Pán:

Zkoumejme, zda neděláme, neříkáme nebo si nemyslíme něco, co netěší Krista. Zajímalo by mě, zda jsme vždycky hodni toho, abychom přistoupili k přijímání Krista. Zajímalo by mě, zda Ho napodobujeme. Zajímalo by mě, zda v nás náš sladký Ježíš zůstává. Najde místo v našem čistém srdci, nebo ihned odejde? Pravý křesťan by měl tyto věci zkoumat v každém okamžiku. (Monastic Wisdom, s. 267)

Pokud přesto zhřešíme, neměli bychom s pokáním otálet, ale ihned se vyznat Bohu. Každý odklad totiž vytváří prostor pro zlo a hřích se může usídlit v našem srdci. „Neztrácej čas, protože čím déle budeš otálet s prosbou o odpuštění, tím více dovolíš zlu, aby v tobě zakořenilo.“[4] Odkládáním pokání tak zamezujeme obecenství s Bohem.

V duchovním životě je však důležitý ještě jeden rozměr metanoie. Nestačí se kát jen tehdy, spáchali-li jsme nějaké zlo. Je potřeba činit pokání i tehdy, pokud jsme zrovna bez viny. Neustále si uvědomovat, jak daleko jsme od Boha. Starec Josef doslova říká: „I když jsi ve skutečnosti bez viny, čiň pokání, jako bys byl na vině ty sám.“[5] Takto v sobě můžeme udržovat ducha pokory, jež nás poutá k Bohu.

Pokora spočívá v tom, že když je někdo na vině, pokloníš se mu a řekneš: „Odpusť mi, můj bratře, je mi to líto“, ještě než on poprosí o odpuštění. To by pro tebe nemělo být těžké a tíživé. Je to nic v porovnání s tím, co pro nás udělal Kristus, náš Pán. Ponížil se před anděly a poklonil se od nebe až k zemi. „Sklonil nebesa a sestupoval (Ž 18, 10)“ – Bůh k člověku! (Monastic Wisdom, s. 172)

Pokání, jež neustále doprovází náš duchovní zápas, se fyzicky projevuje slzami. Slzy jsou materiálním projevem naší vnitřní očisty. A zároveň jsou známkou toho, že v nás zůstává pokora. Naopak, chybí-li nám slzy pokání, je to důkazem naší ignorance, jež vede – jak podotýká starec Josef – k pýše a zatvrzelosti srdce.[6] Nezavlažován slzami, člověk duchovně odumírá.

Jejich přítomnost na druhou stranu pomáhá v asketickém úsilí. „Prolévej potoky slz a obměkči zemi svého srdce. Jakmile je půda vlhká, můžeš lehce vytrhnout trny.“[7] Pokání nás zbavuje nečistot hříchu a projasňuje v nás Boží obraz. „Slzy jako vonné myro odplavují špínu, a tak je očištěno Boží vdechnutí.“[8]

Pokání není jen individuální záležitostí, ale týká se širšího Boho-lidského společenství – Církve. Vyznáním hříchů se opět sjednocujeme s celým Kristovým Tělem. Proto je pokání v křesťanské tradici nedílně spjato se svatou tajinou zpovědi (správně řečeno: tajinou pokání), v níž se vyznáváme Bohu skrze osobu duchovního, případně před místním církevním společenstvím, jako tomu bylo u prvotních křesťanů. „Bez zpovědi se pokání nepočítá a bez pokání nemůže být člověk spasen,“[9] říká starec Josef. Tajina zpovědi je tedy nezbytnou součástí našeho duchovního života, naší cesty ke spáse.

Zpověď je terapeutickým prostředkem Církve, jímž se očišťujeme od hříchů a uzdravujeme celou svou bytost. „Odhal své myšlenky starci a on tě uzdraví,“ píše starec Josef jednomu mnichovi a pokračuje: „Nikdy neskrývej ani jednu myšlenku, protože ďábel v ní tají svou lest. Jakmile ji vyznáš, ďábel zmizí.“[10] Zpověď nás tak účinně chrání od zlých útoků a pokušení.

Pokud se upřímně vyzpovídáme ze svých nečistých myšlenek, vášní a hříchů, Bůh nám je všechny naráz odpustí – nehledě na jejich množství. „Bůh se nedívá na minulost, ale na přítomnost. Všechny tyto věci jsou vymazány pomocí jedné upřímné zpovědi,“ ujišťuje starec Josef[11].  Pokud ovšem před Bohem cokoli zatajíme, dál žijeme v nečistotě a nemůžeme čekat, že se plně uzdravíme. „Všechno je odpuštěno, kromě věcí, ze kterých jsme se nevyzpovídali: ty nejsou odpuštěny.“[12] Zůstávají v nás i nadále a udržují náš život v porušenosti. Platí to, že hříchy, ze kterých jsme se nevyzpovídali, běžně konáme dál.

Proto starec Josef radí vyzpovídat se úplně ze všech svých dosavadních provinění. V této všeobecné zpovědi vyznáváme Bohu veškeré myšlenky a skutky, kterých jsme se dopustili od dětství (konkrétně od sedmi let) a ze kterých jsme se dosud nezpovídali.[13] Říkáme Bohu vše, na co si vzpomeneme. Teprve potom se stáváme skutečnými dědici Ráje. „Jasně přezkoumej celou svou minulost, napiš své hříchy na kousek papíru a vezmi ho s sebou ke zpovědi (…) Sepiš nejen ty hříchy, které jsi zmínil, ale všechny možné poklesky – i ty, které nepovažuješ za hříchy. Když se člověk zpovídá, jeho duše je očištěna a podobá se zářivému diamantu.“[14]

Ani všeobecná zpověď však neznamená, že zůstaneme ušetřeni dalších pokušení. Člověk by se proto měl podle starce Josefa snažit, aby hřích, ze kterého se již jednou vyzpovídal, nezopakoval.[15] Jedině tak se může přiblížit Bohu. K tomu je ovšem zapotřebí přinutit se silou a s Boží pomocí vytrvat. „Nezoufej, neboť Bůh je velký a odpouští hříšníkům. Jenom čiň pokání, když uděláš chybu, a přinuť se k tomu, abys ten samý hřích nespáchal znovu.“[16]

Poznámky:[1] Elder Joseph the Hesychast: Monastic Wisdom. Florence: Saint Anthony's Greek Orthodox Monastery 1998, s. 250.
[2] Tamtéž, s. 82.
[3] Tamtéž, s. 146.
[4] Tamtéž, s. 116.
[5] Tamtéž, s. 61.
[6] Tamtéž, s. 60.
[7] Tamtéž, s. 119.
[8] Tamtéž, s. 285.
[9] Tamtéž, s. 300.
[10] Tamtéž, s. 51.
[11] Tamtéž, s. 218.
[12] Tamtéž, s. 318.
[13] Tamtéž, s. 247.
[14] Tamtéž, s. 297.
[15] Tamtéž, s 318.
[16] Tamtéž, s. 235.


Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 1. Sebepoznání

Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 2. O Boží milosti

Žádné komentáře:

Okomentovat