pátek 26. června 2020

Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 6.Očišťování od vášní


Vášně jsou hříšné náklonnosti duše, kterými v sobě zatemňujeme Boží obraz. Udržují náš život ve zlu a znemožňují obecenství s Bohem. Starec Josef otevřeně říká, že „hřích je oddělení od Boha.“[1] Ve svém důsledku znamená duchovní smrt.

Abychom v sobě opět zrcadlili Boha, musíme se od vášní, jež v nás postupně zakořenily a zaplevelily naši duši, očistit. Snad každý z nás někdy pocítil potřebu zbavit se nečistoty, jež zatěžuje nitro. Stejně, jako se zbavujeme tělesné špíny, měli bychom dbát i o svou duševní a duchovní čistotu.

Vášně představují překážku pro působení Boží milosti. Starec Josef je přirovnává k vysokým horám, které vrhají dlouhý stín a zamezují v proniknutí slunečních paprsků. „Vášně jsou těžký materiál. Hory Ural! Tisíce metrů vysoké! Milost je jako slunce. Slunce vychází, ale stín hor mu nedovolí zahřát celého noetického člověka.“[2]

Aby byl člověk osvícen plností Boží milosti, musí se zbavit svého „stínu“ vášní. První a největší z nich je pýcha, jež zabraňuje v návratu k Bohu a plodí další vášně. Pyšný jedinec se uzavírá do své sebelásky, vyhlašuje smrt Bohu a nabízí vlastní verzi bytí. Ve skutečnosti však upadá znovu a znovu do hříchu, z něhož se nedokáže vymanit. Pro svou pýchu totiž zatemnil svůj duchovní zrak a propadl nevědomosti. Podle starce Josefa je nevědomost, jež pochází z pýchy, „matkou všeho zla“[3] – stejně jako nedbalost, jež vzniká ochabnutím v duchovním boji.[4] „Nevědomost toho, co je dobré, je zatemněním duše. A pokud se člověk nespojí s Kristem, který je Světlem, nemůže se osvobodit od prince temnoty, jímž je ďábel.“[5]

O tom, že místo Krista upřednostňujeme vlastní ego, se přesvědčujeme každou chvíli. Klasickým symptomem je odsuzování druhých lidí. Místo toho, abychom viděli svá vlastní provinění a hluboce se z nich káli, zabýváme se nedostatky – často domnělými – ostatních. Tím se ještě více vzdalujeme od Boha, který všechny lidi miluje stejně, a propadáme duchovní zkáze. „Dávej pozor, ať neodsuzuješ,“ píše starec Josef. „Protože pak Bůh dovolí milosti, aby od tebe odstoupila, a nechá tě padnout a pokořit, abys viděl svá vlastní provinění.“[6]

Vidíme tedy, že když už nejsme sami schopni nahlédnout svůj tragický stav a odvrhnout jednou provždy pýchu, je to milosrdný Bůh, kdo nám skrze zkoušky připravuje vnitřní očištění. Dokud se nestaneme pokornými, nic se nezmění a zůstaneme v zajetí vášní. „Ten, kdo nemá pokoru a kdo nedělá, co je mu řečeno, stává se otrokem démonů.“[7] Naopak tomu, kdo má pokorné srdce, vládne Kristus, který přemáhá veškerou moc zla:

I kdyby mě Pán nechal navždy tam dole, budu říkat: Můj nejsladší Spasiteli a Bože, neudělal jsem nic dobrého a Tobě libého, ale jako pilný dělník hříchu jsem hoden pouze být synem pekla. Takže i když jsem teď potrestán, zasloužím si to. Jen prosím nebuď mnou zarmoucen, ale spíše shlédni se šťastnou tváří ke mně dolů a dokonce i peklo se mi stane zářivým rájem. (Monastic Wisdom, s. 375)

Když v pokoře vyznáváme svou hříšnost před Bohem, uvědomujeme si, jak je celá naše bytost prostoupena dalšími vášněmi. Starec Josef se ve svých dopisech zaměřuje na dvě hlavní vášně, jež plodí – stejně jako pýcha – další vášně (a proto je nutné je očistit) a jež souvisejí se dvěma mohutnostmi duše. Jako takové jsou původně přirozené, avšak po odpadnutí od Boha přestaly sloužit svému cíli. Místo toho, aby byly obráceny k Bohu, navádějí člověka k hříchu. Se vznětlivou mohutností duše je spjatý hněv a s žádostivou touha.

Hněv je podle starce Josefa přirozený tehdy, pokud ho používáme v duchovním boji. Stejně jako má tělo nervy, má naše duše k dispozici hněv.[8] Nakládáme s ním podobně jako Kristus, když se rozhněval na trhovce v chrámu, nebo jako asketové, bojující proti hříchu na poušti. „Každý by měl používat hněv proti démonům, heretikům a všem, kdo nás odvádějí od Boží stezky.“[9] Avšak nejen, že tak nečiníme, ale naopak velmi často obracíme hněv proti svému bližnímu nebo se rozčilujeme nad údajnou nespravedlností, jíž trpíme (viz předchozí text). Místo duchovního osvobození upadáme ještě víc do hříchu, zneužívajíce svých psychických schopností.

Starec Josef říká, že tento nespravedlivý a člověka nedůstojný hněv se dá vyléčit jedině „láskou ke všem a skutečnou pokorou.“[10] Platí to nejen vůči nám samotným, ale také vůči druhým lidem. „Protože byl člověk stvořený jako rozumná a jemná bytost, je mnohem lépe napravován láskou a jemností než hněvem a tvrdostí. I já jsem po velkých a důkladných zkouškách přišel na to, že s dobrotou a láskou můžeš upokojit mnohé.“[11]

A jak se zachovat, když v nás hněv nečekaně vzkypí? Starec Josef radí maximální sebeovládání:

Když tedy hněv přijde, zavři pevně svá ústa a nemluv s tím, kdo tě bezdůvodně proklíná, hanobí, tupí a jakkoli trápí. Potom se ti bude tento had kroutit kolem srdce, vystoupá k hrdlu a (pokud mu nedovolíš vyjít ven) zardousí se a udusí. Když se to bude několikrát opakovat, hněv zeslabí a pak zmizí úplně. (Monastic Wisdom, s. 61–62)
           
Touhu – žádostivý aspekt duše – je v duchovním boji ještě těžší usměrnit než hněv. Trvá to déle a vyžaduje to větší úsilí. Náročnost askeze souvisí s tím, že touha je úzce spjata s tělem, které po pádu ovládá naši duši i mysl, místo toho, aby tomu bylo naopak.

Proto je možné touhu zkrotit pouze důslednou zdrženlivostí ve všem. Nepodléhat smyslům, ale naopak je podřídit mysli, odevzdané Bohu, a takto změnit svůj nepřirozený stav. Zdrženlivost má být naším normálním životním projevem, nikoli výjimkou. Nadto je potřeba se pravidelně postit. Půst patří k základním „zbraním“ v duchovním boji.[12] Snižuje tělesnou aktivitu, zmenšuje objem tuku a zklidňuje krevní oběh.[13] Celkově oslabuje naši závislost na těle a napomáhá soustředěnosti, modlitbě a duchovnímu životu vůbec. Takto přestane tělo ovládat člověka, ale bude s ním pouze bojovat.[14]

K očišťování od vášní je zapotřebí, opakuje ve svých listech starec Josef, dvou vlastností – trpělivosti a odvahy. Bez trpělivosti není možné projít dlouhými a namáhavými zkouškami, „získat zkušenost, obdržet duchovní poznání a nabýt ctností a dokonalosti.“[15] Trpělivým snášením překážek se učíme čelit zlu a pomalu vnitřně sílíme. „Když nám schází trpělivost, pokušení se zdají být větší. Čím více si člověk zvyká na to je snášet, tím jsou menší a dají se projít bez námahy.“[16] Zároveň ovšem nezbývá, než udržet si tento postoj celoživotně. Nezáleží na věku – duchovní zápas provází člověka až do smrti.[17]

Během zkoušek každý mnohokrát selže. Není možné zápasit bez ztrát. Podstatné je však vytrvat a nakonec s Kristem zvítězit. Padnout a znovu vstát. Proto starec Josef – stejně jako další svatí otcové – radí nevzdávat se. Neměli bychom si zoufat z toho, že jsme padli, ale z toho, že jsme svými myšlenkami a skutky zarmoutili Pána.[18] Smyslem není setrvávat v duchovní depresi, která v nás jen utvrzuje slabost (ale i pýchu), ale ze svých hříchů se vyzpovídat a zápasit statečně dál.

Pokaždé, když padneš, vstaň a hledej odpuštění. Neskrývej ve svém srdci smutek, protože smutek a sklíčenost jsou radostmi zlého. Naplňují duši člověka trpkostí a rodí mnohá další zla. Zatímco ten, kdo činí pokání, říká: „Zhřešil jsem! Odpusť mi, Otče!“ a vyhání smutek. Říká: „Nejsem snad slabý člověk? Tak co čekám?“ Doopravdy, mé dítě, tak to je. Takže seber odvahu. (Monastic Wisdom, s. 118)

Poznámky:


[1] Elder Joseph the Hesychast: Monastic Wisdom. Florence: Saint Anthony's Greek Orthodox Monastery 1998, s. 301.
[2] Tamtéž, s. 180.
[3] Tamtéž, s. 113.
[4] Tamtéž, s. 114, 172.
[5] Tamtéž, s. 113.
[6] Tamtéž, s. 54.
[7] Tamtéž, s. 151.
[8] Tamtéž, s. 61.
[9] Tamtéž.
[10] Tamtéž.
[11] Tamtéž, s. 62.
[12] Tamtéž, s. 129.
[13] Tamtéž, s. 63.
[14] Tamtéž, s. 63.
[15] Tamtéž, s. 53.
[16] Tamtéž, s. 71.
[17] Tamtéž, s. 111.Žádné komentáře:

Okomentovat