čtvrtek 18. června 2020

Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 4. O duchovním bojiKřesťanský život vyžaduje sebezapření a následování Krista (M 16, 24). Bůh nás vykoupil z otroctví hříchu; zapřel sám sebe, ponížil se a stal se člověkem. Vzal na sebe naši padlou přirozenost a obnovil ji ke svému obrazu a podobě. Ve svatém křtu se očišťujeme od hříchu a oblékáme se v Krista.[1] Vysvobozeni od zla následujeme svého Spasitele k věčnému životu.

Avšak na této cestě jsme povoláni zachovat čistotu křtu. K tomu nám dal Kristus svá přikázání, jejichž dodržováním uchováme nový šat neposkvrněný. Starec Josef říká, že „po té, co nás Pán nejprve vysvobodil skrze svatý křest, dal nám svá božská přikázání jako protilék k vášním, abychom znovu neupadli do otroctví hříchu.“[2] Ani po křtu tak člověk není ušetřen nejrůznějších pokušení, která ho odvádějí od Boha. Může se stát, že jim podlehne a opět v sobě obnoví svůj předchozí hříšný stav. Avšak následuje-li Boží přikázání, přijímá lék, který ho uchrání před dalším upadnutím do ochromujících vášní. To ovšem vyžaduje velké sebezapření. V tomto duchovním boji je člověku posilou Boží milost, kterou obdržel ve křtu a která je rozmnožována, pokud zůstane ve své askésis věrný[3].

Přikázání nejsou nic jiného, než vytyčení cesty, po které kráčí Kristus. Jejich dodržováním tak přímo Krista napodobujeme a účastí na jeho přesvatém Těle a Krvi se sami stáváme Božími syny:

Náš sladký Ježíš se narodil, abychom se my znovuzrodili. Stal se člověkem, aby nás zachránil a ukázal nám cestu, po které ho musíme následovat a napodobovat Jeho skutky. Zanechal nám přikázání, abychom nezabloudili na cesty, které nikam nevedou, a abychom nekráčeli v temnotě. Náš sladký Ježíš na sebe vzal tělo, abychom ho jedli a radovali se z blažené spřízněnosti; abychom se stali bratry našeho Krista a dětmi Jeho Neposkvrněné Matky; a konečně abychom se milostí stali ve všech ohledech napodobiteli Pána a dětmi nebeského Otce. (Monastic Wisdom, s. 266–267)

Kráčet za Kristem znamená nést svůj kříž, vést nekompromisní duchovní boj s temnotou. Starec Josef často upozorňuje na náročnost a tvrdost tohoto boje, jímž ostatně sám prošel. Pokud sami sebe naprosto nezapřeme – tak, jako zapřel sám sebe až k smrti Kristus –, nemůžeme očekávat, že vejdeme do království Božího.

Nastoupit tento boj konkrétně znamená uvědomit si, že i po svém křtu jsme opět upadli do hříchu. Místo toho, abychom následovali Krista, zbloudili jsme na falešné cesty Pokušitele. Neposkvrněný šat znovuzrození jsme zničili svými rouhačskými vášněmi. Nečeká nás nic jiného, než kajícný návrat zpět a trnitý proces očišťování. Z vášní, do kterých jsme upadli tak hluboko, můžeme být očišťování jen pozvolna, než se opět staneme duchovními.[4] „Askeze, můj synu, vyžaduje strádání. Nemůžeš obdržet ctnosti skrze luxus a pohodlný život. Vyžaduje to boj a mnoho práce.“[5] Pokud chce být člověk opět s Kristem, musí nastoupit tento boj dobrovolně.[6] Bůh nikoho nenutí k obecenství s Ním. Každý si svůj úděl volí sám.

Vybereme-li si úzkou cestu, pak musíme očekávat mnohé těžkosti, v nichž je potřeba vytrvat až do konce:

Nebojujeme s člověkem, kterého můžeš zabít mnoha způsoby, ale se silami a vládci temnoty. S nimi se nezápasí sladkostmi, nýbrž potoky slz, bolestí duše, naprostou pokorou a velkou trpělivostí (…) Nesmíš tento boj vzdát, dokud nebudou démoni zbiti a vyhnáni. Potom obdržíš svobodu od vášní. A tak se, mé dítě, přinuť hned na začátku vejít úzkou branou, protože jenom ta vede do prostornosti ráje. (Monastic Wisdom, s. 51)

Těžkost duchovního boje spočívá v tom, že pokušení jsou neustále kolem nás a my jim můžeme kdykoli znovu podlehnout. „Pokušitel stojí vždycky vedle nás“[7] a čeká, že se mu podvolíme a přestaneme následovat Krista. Stane-li se, že se některému z pokušení poddáme, a tato zkouška se – byť třeba po velmi dlouhé době – vrátí, my opět selžeme. V duchovním boji – v jeho „každé bitvě“, říká starec Josef –, musíme být proto vždycky vítězní. „Buď zemři v boji, nebo zvítěz s Bohem. Není žádná jiná cesta.“[8]

A pro náš život v Kristu má cenu každé, byť sebemenší vítězství. „Vítězný život, trvající jen jeden den s trofejemi a korunami, je lepší než nedbalý život, trvající mnoho let. Neboť jednodenní boj, v němž člověk získá poznání a duchovní vnímání, má stejnou hodnotu jako boj jiného člověka, který nedbale zápasí bez poznání (zvýrazněno autorem) padesát let.“ Takový člověk sice bojuje dlouho, ale pro svou nedbalost zůstává stále ve stádiu očišťování od vášní a dosud neobdržel od Boha Jeho osvěcující milost.[9]

Náš každodenní boj by měl začít hned zrána prosebnou modlitbou: „Můj Pane Ježíši Kriste, učiň mne hodným strávit svůj den bez hříchu.“[10] Modlitba by pak měla provázet naši práci a vše, co budeme během dne vykonávat. V duchovním boji pomůže uvědomit si, že Pán Bůh je všudypřítomný a vidí každý náš krok. A náš anděl ochránce zaznamenává vše, co děláme. „Anděl zaznamenává tvé skutky a Pán vidí tvé myšlenky.“[11] Takto můžeme prožít celý den – soustředěni na Boha a na duchovní zkoušky, jimiž nám dal projít.

Poznámky:


[1] Během obřadu křtu se v pravoslavné církvi zpívá tropar svátku Zjevení Páně: „Kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, v Krista jste se oblékli,“ jenž je citací slov apoštola Pavla z Listu Galatským (Gal 3, 27).
[2] Elder Joseph the Hesychast: Monastic Wisdom. Florence: Saint Anthony's Greek Orthodox Monastery 1998, s. 345.
[3] Tamtéž.
[4] Tamtéž, s. 54.
[5] Tamtéž, s. 55.
[6] Tamtéž, 331.
[7]Tamtéž, s. 110.
[8] Tamtéž.
[10] Tamtéž, s. 308.
[11] Tamtéž.


Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 1. Sebepoznání

Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 2. O Boží milosti

Dvanáct zastavení se starcem Josefem Hesychastou: 3. Pokání 

Žádné komentáře:

Okomentovat