čtvrtek 4. prosince 2014

Sv. Jan Zlatoústý – O potřebě navštěvovat chrámKdyž přemýšlím o malé návštěvnosti chrámu, zmocňuje se mě lítost i radost. Raduji se z vaší návštěvy a přepadá mne smutek, když myslím na ty, kteří zůstali doma. Přítomní si zaslouží pochvalu za to, že je neúčast ostatních neodradila, a ti, kteří z pohodlnosti nenavštěvují chrám, si zaslouží napomenutí. Proto vás nazývám šťastnými a blahoslavenými, že v sobě nosíte pramen lásky k Bohu. Nad nepřítomnými pak pláči, jelikož jim vaše obětavost nepřinesla užitek. Poučná jsou v této souvislosti slova 84. žalmu: „…Zvolil jsem sobě raději u prahu seděti v domě Boha svého, nežli přebývati v stáncích hříšníků.“ Budu spokojen, říká, mezi posledními někde v předsíni a budu to považovat za velký dar. Taková je již láska. Milujícímu postačí, když se ocitne jen přede dveřmi lásky a uvidí alespoň její dům. Nemluvíc již o jejím šatu.

Takovými byli proroci, kteří cítili v chrámě přítomnost neviditelného Boha. V lidských obydlích je mnoho nedostatků, ale Boží dům je čist. Poskytuje proto plnou bezpečnost všem přicházejícím jako tichý přístav, který chrání všechny hledající slovo Boží a spasení z něho. Je to škola dobra, krásy a čestnosti. Je jen třeba odložit všechny světské starosti, vejít do předsíně tohoto svatého místa a nechat se ovanout duchovním větrem, který má moc přenést každého z bytí pozemského k duchovnímu – nebeskému.

Z uvedeného vidíme, jak je prospěšné chodit do chrámu a jakou škodu trpí ti, kteří do něho nechodí. Sám Kristus stojí uprostřed svého lidu a svatý Duch sestupuje, oznamujíce všem přítomným dar posvěcení.

Také ti nečiní dobře, kteří ruší ostatní zbytečným přecházením a mluvením. I když někdy uznávají nesprávnost svého chování, omlouvají ho však podobně jako ti, kteří do chrámu vůbec nechodí. Z evangelia víme, že i pozvaní na večeři se omlouvali: jeden pro obchod, jiný pro ženitbu. Zdálo se na první pohled, že to jsou důvody omluvitelné, ale přece se nevyhnuli odsouzení. Je mnoho důležitého v životě každého člověka, ale volá-li Bůh, musíme všeho nechat. Sluší se vzdát nejdříve dík a slávu Bohu a vyprosit si jeho požehnání pro životní záležitosti. Kdybychom mohli hlouběji poznat svědomí těch, kteří nechodí do chrámu, pak bychom jasně uviděli, kolik v nich roste trní. Tak jako neobdělávaná půda zarůstá býlím, tak i duše, které se nedostává duchovního vedení, zarůstá trním utrpení. Jestliže ti, kteří chrám navštěvují a poslouchají často slovo Boží, s vypětím sil překonávají hněv, pýchu, vášně, závist, tak o co těžší to mají ti, kteří se sami zbavují duchovních darů chrámu! Jakou pak mohou mít naději na spasení? Chtěl bych vám ukázat jejich duši, abyste viděli, jaká je pošpiněná, rozladěná, ponížená a beznadějná. Jako tělo zbavené koupele je pokryto nečistotou a prachem, tak i duše zbavená duchovního vedení je pokryta nečistotou hříchu.

Církev je duchovní koupelí a teplem svatého Ducha, smývá každou nečistotu a mění vlastnosti duše, její formu. „Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí, budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou.“ (Iz 1,18)

Kdyby lidská duše byla sebevíce proniknutá nečistotou hříchu, mohu ji Já přivést do původního stavu, říká Pán. To je ten pravý důvod, proč bychom měli poslouchat a zachovávat Jeho slova. V Něm je pravá podstata našeho štěstí.


(Z poučení svatého Jana Zlatoústého. Převzato z Hlasu pravoslaví, č. 7-8, 1971, s. 161-162) 

1 komentář:

  1. Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde 1,000,000y klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

    Obchod odkudkoli Čas jsou peníze. Obchodujte na počítači, mobilu a tabletu

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    OdpovědětSmazat