úterý 7. dubna 2015

Jubileum otce Pavla Alše8. dubna se dožívá osmdesáti let duchovní otec Pavel Aleš. Narodil se v moravských Řimicích do rodiny prot. Bohumíra Alše, spolupracovníka svatého vladyky Gorazda na obnově pravoslaví v Československu. V roce 1952 dokončil gymnázium a přihlásil se na studium Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově. V té době začíná také publikovat své první texty. Po šesti semestrech odjíždí studovat teologii na Leningradskou duchovní akademii, kterou absolvoval v roce 1959. Diplom z prešovské fakulty získal v roce 1961.

V roce 1960 byl vysvěcen na kněze pro církevní obec v Chudobíně. Šedesátá léta zároveň představují rozkvět jeho teologické práce. Začíná se soustavně věnovat hlavním tématům svého historického výzkumu: cyrilometodějství (studie Církevní bohoslužebný řád na Velké Moravě), odkazu vladyky Gorazda, mapování lokální historie moravských církevních obcí a obecným církevním dějinám (cyklus Svědkové – kapitolky z dějin pravoslavné církve). Právě poznání dějin všeobecných sněmů (studie Všeobecné sněmy – podstata, význam, současnost) přispěje k jeho vymezení pravoslavné eklesiologie na pozadí živých debat o Druhém vatikánském koncilu, které otec Pavel se zájmem reflektoval.

V roce 1967 rediguje první číslo Pravoslavného teologického sborníku – dosud nejvýznamnějšího odborného periodika pro pravoslavnou teologii u nás a na Slovensku – a přispívá do něho esejem o modlitbě Králi nebeský. Později zde publikuje několik důležitých textů, jako např. Hesychasmus v současné pravoslavné teologii, Byzantské misijní pojetí a otázka slovanské bohoslužby cyrilometodějské či Teologie a Symbol víry. Třinácté, monotematické číslo sborníku, věnované 1100. výročí smrti svatého Metoděje, se setkalo se značným ohlasem doma i v zahraničí a dnes patří k základní literatuře o dějinách cyrilometodějské misie. Publikační činnost otce Pavla se však neomezovala pouze na pravoslavná periodika. Za všechny jmenujme Křesťanskou revue, která otiskla několik jeho statí, jako např. Pojetí církevní obce, Ekologické problémy dneška ve světle teologie stvoření církevních otců či Význam staroslověnské bible v české duchovní tradici.

V roce 1971 se otec Pavel vrací na svou alma mater do Prešova, kde se stává odborným asistentem na katedře všeobecných církevních dějin. Zároveň zůstává duchovním na Moravě a svůj čas obětavě dělí mezi rodinu, věřící a studenty. Během čtyřiceti let svého pedagogického působení vychoval celou řadu kněží, laiků, teologů a církevních pracovníků, kteří nezapomenou na jeho fundované přednášky, podané charakteristicky vytříbeným stylem, stejně jako na jeho osobní duchovní vedení. V letech 1976–1984 působil jako vedoucí katedry systematické teologie, v období 1984–1992 jako proděkan fakulty a vedoucí katedry církevních dějin. Profesorem byl jmenován v roce 1978. Pro svou odbornost byl československou pravoslavnou církví delegován do různých mezinárodních organizací (Komise pro víru a řád Světové rady církví, Komise pro dialog mezi pravoslavnou a římskokatolickou církví ad.).

Od devadesátých let se soustředil na svoji práci vedoucího detašovaného pracoviště prešovské fakulty v Olomouci, které založil a vybudoval, a zároveň ředitele eparchiálního úřadu tamtéž. V tomto náročném povolání mu byla oporou i praktickou pomocí jeho paní, mátuška Helena. Současně působil stále jako duchovní – spolu s kněžími katedrály sv. Gorazda sloužil bohoslužby (včetně každodenních večerních), vedl chrámový sbor a pořádal biblické hodiny. Dokázal oslovit svou generaci, ale i mladé lidi, kteří se u něho zpovídali, radili se s ním o svém životě a naslouchali mu při besedách.

Odborné dílo otce Pavla tedy vychází z jeho hluboké duchovnosti, kterou vtisknul do svých knih, stejně jako do srdcí věřících. Vydal na stovky článků, úvah a recenzí. Jeho knihy (zejména Všeobecné církevní dějiny, Pohledy do dějin pravoslavné dogmatické teologie či Pravoslavná církev u nás) jsou stále čteny. Stranou nezůstávají ani překlady děl sv. Jana Damašského (O pravé víře), Vladimíra Losského (Dogmatická teologie) či Nikolaje Berďajeva (O hodnotě křesťanství). Pozornost si ovšem zaslouží i překlady, publikované pouze časopisecky (zejména Písmo a tradice z pravoslavného hlediska Georgije Florovského a Pravoslaví Pavla Evdokimova). Cenné a praktické jsou jeho úvahy o pravoslavné církevní hudbě a zpěvu. Medailony domácích a zahraničních osobností ortodoxie, otištěné většinou v Hlasu pravoslaví, vydají na samostatnou publikaci.

Při veškerém svém rozhledu a erudici zůstává otec Pavel velmi skromným člověkem. Nehledí na sebe, ale upírá svůj zrak ke Vzkříšenému. Jak to vyjádřil v jednom svém raném textu, věnovaném paschální zvěsti: „Kristus vstal z mrtvých. Učinil tento neslýchaný čin, aby nám navrátil život. Aby žil s námi, aby zůstal s námi podle svého zaslíbení až do skonání světa (Mat 28, 20). Vládne nám ve své božské svrchovanosti a služebně nese náš hřích jako muž bolesti a poníženého, a přece však nakonec oslaveného lidství. Je tak jedinou naší nadějí“ (Osobnost Vzkříšeného, Hlas pravoslaví, 1963, s. 75-76).

Proto přejme otci Pavlovi, aby i nadále nesl světlo Kristova vzkříšení a posiloval nás, slabé, ve víře. Na mnohá a blahá léta!

Žádné komentáře:

Okomentovat