pondělí 28. července 2014

Pravoslavní PygmejovéPygmejové byli prvními lidmi, kteří začali obývat málo dostupné oblasti rozsáhlých deštných pralesů střední Afriky. Nejstarším historicky dochovaným dokumentem o nich je starověký nápis na Harkhufově hrobce v Egyptě. O Pygmejích později psali Homér a Hérodotos, jenž umístil jejich zemi do míst kolem bájného pramene Nilu. Ostatně Řekové dali tomuto lidu s charakteristickým vzhledem (malý vzrůst, světlejší kůže) jméno, odvozené od slova pygmos, což značí délku předloktí. „Pygmejové“ je tedy souhrnným označením pro různé kmeny (Babongo, Bagyeli, Batwa, Aka, Bambuti, Babenga ad.), žijící na území několika afrických států. 

Většina těchto kmenů praktikuje svoje původní náboženství, spjaté s přírodním způsobem života. (Pygmejové – na rozdíl od převládajícího afrického obyvatelstva Bantu – byli výhradně lovci závislými na ekosystému pralesa, nikoli zemědělci). Ve východní části Republiky Kongo (tedy nejdál od „civilizace“) však místní kmen Baâka v poslední době hromadně přijímá pravoslaví, aniž by se zříkal tradičního způsobu obživy. Kromě obyvatel, kteří přesídlili do dvou okrajových čtvrtí města Impfondo, žijí Pygmejové dál v malých vesnicích v džungli a živí se lovem zvěře (od ryb po antilopy) a sběrem tropického ovoce a medu z divokých včel.

Pygmejové přestupují na pravoslaví spontánně, protože nijak nezasahuje do jejich přirozeného prostředí a v obřadech, oslavujících Stvořitele uprostřed nedotčené nádhery stvoření, vidí smysl odpovídající jejich životu. Zcela jiná situace je v zemích jako Uganda, Rwanda či Burundi, kde musely původní pralesy ustoupit zemědělské činnosti, a Pygmejové se – zbaveni zdroje obživy a vytrženi ze svého prostředí – nedokáží vyrovnat s novými podmínkami. V Kongu naopak otevřeně přijímají pravoslavnou tradici, kterou včleňují do svých zvyků. Jeromonach Theologos, který mezi  Pygmeji působí, například popisuje, jak se vydal do jedné z vesnic, aby sloužil panychidu za zesnulou ženu. Celá vesnice (přibližně sto padesát lidí) byla shromážděna kolem její chýše. Zesnulá ležela uvnitř na skromném loži, obklopena svými nejbližšími a s ikonou Přesvaté Bohorodice po svém boku. Jedna z žen odháněla z její tváře dotírající tropický hmyz pomocí vějíře, čerstvě spleteného ze zelených listů pralesa. Po modlitbě, vyprovázející duši zesnulé z tohoto světa, začaly vesničanky, oděné do sukní z listoví, tančit a zpívat pohřební písně.

Pygmejové se sjednocují s pravoslavím prostřednictvím hromadných křtů v řece Oubangui, jež pramení u hranic se Středoafrickou republikou a vlévá se několik set kilometrů jižně do Konga. Během nich se křtí obvykle několik desítek katechumenů – Pygmejů i dalších obyvatel oblasti dohromady. Obřad, trvající přibližně tři hodiny, vykonává otec Theologos a někdy osobně biskup Panteleimon, který cestuje do Impfonda ze vzdálené metropole Brazzaville vnitrostátním letem. Jiná cesta do džungle není možná.

Vladyka Panteleimon spravuje eparchii o rozloze čtyřikrát větší než Česká republika, přičemž většina území je pokryta neprostupným pralesem. Snaží se adaptovat pravoslaví na zdejší podmínky, aniž by ztratilo cokoli ze své osobitosti. Naopak – působením v Africe se pravoslaví navrací k přirozenosti prvotní církve. Křtí se v místních řekách, káže na každé bohoslužbě, probíhají poctivé katecheze. Křest smývá osobní hříchy člověka, ne však celou kulturu, jíž stejně jako okolní stvoření prozařuje Boží milost. Vladyka Panteleimon takto vzpomíná na své setkání s Pygmeji: „Během liturgie na neděli Uctívání svatého kříže bylo podáno svaté přijímání sedmadvaceti nově pokřtěným a po té téměř všem věřícím. Po kázání následovalo pohoštění. Pygmejové během něho tančili a vyzpívali všechnu svou radost ve své vlastní, jedinečné tradici.“

Chrám svatého Marka, apoštola Afriky, v Impfondu je velmi skromný. Jedná se vlastně o dům, jehož největší místnost slouží jako svatyně. Svými rozměry už dávno přestal stačit počtu věřících. Proto biskup Panteleimon usiluje o vybudování většího chrámu spolu se školou přímo v centru města. Tomuto spojení duchovního života se vzděláváním se nebrání ani politická reprezentace, která biskupův záměr podpořila. Vladyka chce, aby chrám odrážel ráz místní krajiny. I v tom vnímá odkaz prvních století: tedy jednoduchá stavba z červených afrických cihel s taškovou střechou a nízkým dřevěným ikonostasem, vyřezaným zdejšími řezbáři. Zároveň v něm budou slouženy svaté tajiny ve své liturgické plnosti tak, aby byla země Pygmejů dále posvěcována. 

Žádné komentáře:

Okomentovat